Seneste nyt

Seneste nytSeneste nytSeneste nyt

 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. juni 2021

Tilstede: Christina, Kristina, Marlene, Laura, Michelle, Susanne, Henrietthe og Helle

 • Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

Susanne Ordstyrer

 • Nyt fra formanden

Ønske om ændring af takster. Drøftelsen tages ved punkt. 4.

 • Nyt fra ledelsen
  • Personalet
  • Valg til AMR, Birgit blev genvalgt.
  • Valg til medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, Susanne blev genvalgt.
  • Kristine har sidste arbejdsdag den 30. juni 2021. Vi ønsker hende god vind.
  • Helle indstillede til at Mie fra vuggestuen stater op på diplommodulet til foråret 2022, Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner. Bestyrelsen godkendte indstilling.

 

 • Arbejdslørdage

Vi har afholdt 2 og i betragtning af hvor få personer vi måtte være, har vi nåede rigtig meget. Den 4. september har vi endnu en arbejdslørdag – primært opgaver er malearbejde. Ved maling af bålhyttens tag, skal vi bruge stillads. Helle undersøger om vi eventuelt kan låne et hos nogle forældre. Vi håber på at flere forældre tilmelder sig, nu regeringen har åbnet op for at flere må samles.

Der var en drøftelse om hvad årsagen til at mange forældre ikke har ønsket at tilmeldt sid til arbejdslørdagene. Helle kunne fortælle at der var et hold forældre som har meldt sig på banen omkring opsætning af nyt pilehegn og udskiftning af stolper.

 

 • Lågen låst – forsikring

Der er ikke et krav om, at lågen skal være låst og forsikringen dækker også ved indbrud, selvom lågen har stået ulåst. Ting der ligger fremme på legepladsen erstattes ikke. Nøgleboksen er flyttet.

Besluttet at lågen som udgangspunkt stadig låses hver dag.

 • Regnskab

Halvårsregnskabet blev gennemgået. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af langsigtet investeringer og en eventuel 5 års plan. Hvis der er en forældre som har noget faglig viden omkring økonomi kunne denne kompetence godt bruges som rådgivning for bestyrelsen.

 • Ren natur

Børnehuset kan tilmelde sig projektet som Guldborgsund Kommune har. Børnehuset kan tilmelde sig ruter, som forældre sammen med deres børn kan gå. De kan ved at samle skrald, samle penge ind til børnehuset. Michelle og Kristina er Tovholder.

 • Takstændring

Kommunen varslede ændrede takster til vuggestue og børnehave pr. 1. september 2021. Ændringerne skyldtes, at der i finansloven 2021 tilførtes midler til daginstitutionsområdet som følge af aftale om minimumsnormeringer i daginstitutioner, hvilket også gælder de private institutioner. En sådan tilførsel af midler førte samtidig til en øget forældrebetaling, fordi forældrebetalingen udgør op til 25% af den samlede betaling for dagtilbuddet i Guldborgsund Kommune. Driftstilskuddet reguleres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021.

Der var en drøftelse i bestyrelsen om hvordan de tilførte midler og takststigning for næste år ville give en mulighed for kompetenceløft hos personalet, flere timer i vuggestuen og/eller i børnehaven. Efter en drøftelse, vedtog bestyrelsen at følge Guldborgsund Kommunes takster, således at en vuggestueplads pr. 1. oktober 2021 koster kr. 3.537 og en børnehaveplads pr. 1. oktober 2021 koster kr. 1.811. Varsling af takststigning vil blive sendt ud til forældrene

 • Læreplan

Helle kunne fortælle, at vi det sidste år har arbejdet målrettet med læreplanen bl.a. ved praksisfortællinger og reflekterende teams. Vi har fokuspunkter, indført stuemøder, daglig refleksion og dokumentation. Læreplanen er et pædagogisk redskab som vi løbende skal arbejde med og derfor vil der også løbende blive justeret i læreplan. Det blev aftalt, at læreplanen tages op 1 gang om året ved bestyrelsen.

Ligeledes kunne Helle fortælle at vi ved at udarbejde evalueringensrapporten som skal revideres hvert 2 år. Afleveringstidspunktet er blevet rykket flere gange grundet COVID-19, den skal ligge færdig 1. juli 2021.

 • Tilbud på legeplads – Vuggestuen

Helle har indhentet 2 tilbud, hvoraf første blev fremlagt, i skrivende stund havde hun endnu ikke haft møde med firma nr. 2. Etablering af legeplads er altid en stor og dyr økonomisk post. Der fandt en drøftelse afsted om, hvordan vi får råd til ny legeplads, mulighederne kunne være sponsorater, fonde eller donationer. Det blev dog fra formanden pointeret, at der skal være penge til legepladsen i regnskabet også selvom det ikke skulle lykkes at få fondsmidler. Bestyrelsen nedsætter et udvalg når vi kommer længere i processen.

Vi ønsker at skabe en mangfoldig legeplads med plads og rum til alle børn. Mange små udviklende læringsmiljøer, med mulighed for at vuggestuen stadig kan lukke lågen.

Venneforeningen har meldt ud at de gerne vil donerer kr. 10.000 det kunne eventuelt være hjælp til legepladsen

 • Sommerfest

Indbydelse givet til forældre. Der kommer noget underholdning til børnene.

 • Børnehusets 50 års fødselsdag 1. oktober 2021

Der er nedsat et udvalg: Sally fra bestyrelsen, Helle fra Venneforeningen, Maria fra personalet og Helle fra ledelsen. I den forbindelse har personalet besluttet, at de i løbet af sommeren og efteråret vil arbejder med det farverige univers med fernisering for øje til fødselsdage og hertil inviterer pressen.

 • Børne-intra.

Helle samlede op fra sidste drøftelse omkring investering af Børne-intra. Der fandt en drøftelse afsted om fordele og ulemper for facebook vs. Børne-intra.

Bestyrelsen har godkendt implementeringen af børne-intra, Helle arbejder videre på at finde den rigtige løsning til vores behov. Der kan blive tale om indkøbe af IPads til brug som pædagogisk redskab. Facebook skal på sigt bruges som en teaser.

10) Evt.

 • Når medlemmer af bestyrelsen opretter besked og svarer på beskeder, skal denne sendes/besvares så alle i bestyrelsen kan se den.
 • GPDR, vi må gerne skrive barnets og forældres fornavn på facebook.
 • Har vi studerende – Nej
 • Orientering om APV
 • Der blev forespurgt hvilke personalearrangementer/sociale arrangementer der er personalet imellem. Ledelsen forslog at der på næste bestyrelsesmøde gennemgås det aftaler og retningslinjer der er indgået i Børnehuset således at Bestyrelsen er opdateret og om der eventuelt skal foretages en revidering. Det blev vedtaget at det tages op på næste bestyrelsesmøde.

Referent Henrietthe og Helle