Seneste nyt

Referat bestyrelsesmøde den 6. februar 2024, kl. 17.00 i Børnehuset

Tilstede: Kristina, Henrietthe, Maria, Stine, Lina, Laura, Mie, Helle og Sandra

 1. Valg af referent og ordstyrer
  Kristina og Henrietthe
 2. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

 1. Nyt fra formanden
 • Henvendelser fra forældre: Besvaret
 1. Nyt fra Helle
 • Personale: Lotte er startet på fuldtid 1 februar 2024.

Maria nye medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for de næste 2 år.

 • Forældremøde d. 22 maj 2024: John Halse kommer og holder oplæg, ”Klog på børn”. Udgiften afholdes af kompetencepulje. Det kræver noget av-udstyr, ud fra indhentede tilbud har bestyrelsen afsat og godkendt kr. 21.000.
 • Kompetencepulje: I en tidsbegrænset periode fra 15. januar til og med 22. marts 2024, er der ansat en pædagog 12 timer om ugen, som skal være med til at løfte den pædagogiske indsat for børn i udsatte positioner i børnehuset.
 • I samarbejde med Center for mentalisering skal hele personalegruppen på kursus i 2 dage. Formålet er at få værktøjer til at forstå egne og andres adfærd. Hvor de hjælpes til at være i stand til at reflekterer over hvilke tanker, følelser, mål og behov der ligger til grund for en bestemt adfærd.

Bestyrelsen har godkendt kursusforløb og har besluttet af børnehuset lukkes 2 fredag i efteråret 2024.

 • Rengøring: Det går godt med det nye rengøringshold, rengøringsstandarten er klar øget.
 • Dør til toilet og barnevognsrummet er ikke blevet lavet, midlerne er overført til budgettet 2024, dørene bliver lavet i uge 11.
 1. Regnskab 2023: Regnskabet ikke færdigbehandlet, punktet komme på næste bestyrelsesmøde.
 2. Ændringer og tilrette af vedtægter: Søskende fortrinsret bliver ændret til, at man har fortrinsret hvis man har en søskende indskrevet i huset.

Indkaldelsen til bestyrelsesmøde bliver elektronisk og med opslag i huset.

Medarbejderrepræsentant har ikke stemmeret.

Generel ændring af vedtægter i henhold til lovgivningen.

Ændring af vedtægter er vedtaget.

 1. Handleplan el-cykler – fondssøgning: Stine og Lina laver handleplan i forhold til ansøgning af fondsmidler. Helle indhenter tilbud fra tømrer og cykelforhandler.
 2. Betaling ved udeblivelse af social arbejdsdag: Bestyrelsen have en drøftelse om, hvordan vi får alle forældre til at tager ejerskab, og om der skal indføres en form for ”bøde betaling” hvis man ikke bidrager. Kristina laver et udkast og punktet vil komme på til næste bestyrelsesmøde.
 3. Tilbagemeldinger arbejdsgruppemadordningen: Sandra har sendt et skriv ud til forældregruppen. Men der har ikke været nogle forældre som har vist interesse for at lave en styringsgruppen. Der gøres derfor ikke mere.
 4. T-shirts med logo: Personalet har et ønsket om, at give en t-shirts til udsprings børnene når de stopper i institution. Bestyrelsen blev forelagt den økonomiske udgift. Bestyrelsen godkendte tiltag og vurderet at det også er god reklame for børnehuset.
 5. Åben/lukke jul og nytår: Da der i dagene mellem jul og nytår 2023, var få eller ingen børn, selv om de havde meldt pasning, har bestyrelsen besluttet at holde lukket mellem Jul og nytår 2024.
 6. 2 eller 1 voksen til lukning: Der var forslag fra bestyrelsesmedlem om der eventuelt kun skal være en voksen i børnehuset efter kl. 16.15, idet timer og ressourcer måske kunne bruges bedre på andet tidspunkt.

Efter en drøftelse, blev det besluttede, at Helle laver en statistik over hvor mange børn der er i børnehuset i tidsrummet kl. 16.15 til 16.45 mandag til torsdag og fredag fra kl. 15.35 til 16.05.

Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde, hvor der foreligger noget data.

 

Bestyrelsesmøde den 22. november 2023, kl. 17.00

Deltagende: Helle, Sanne, Kristina, Mie, Lina, Sandra og Stine

Fraværende: Henrietthe og Laura

Referat:

 1. Valg af referent og ordstyrer:
  Kristina og Helle
 2. Godkendelse af referat og dagsorden:
  Godkendt
 3. Nyt fra formanden
 • Fokusområde for 2024: Elcykler (Se Bilag), 3 elcykler med plads til 6 børn.
  Bestyrelsen vil udarbejde en handleplan for dette punkt til næste bestyrelses møde.
 1. Nyt fra Helle
 • Personale
  Jeannette er blevet børnehuset motorisk ansvarlige.

P-lørdag er blevet holdt med en halv dag med livreddende første hjælp og halv dag, hvor de arbejdende videre med deres fokus punkt.

 • Byggeprojekt:
  Vi mangler fortsat at få skifte toiletdør og dør til barnevognsrummet.
 • Låge:
  Der har været besøg af en elektriker som har forelagt et tilbud på kr. 24.750,00, i forhold til at sætte lys rundt om bygningen så forældre kan gå ind fra den anden låge. Godkendt af bestyrelsen.
 • Pædagogisk tilsyn:
  Overordnet oplever de et børnehus hvor der ses tillidsfuld og glade børn. De ser personale som er fordelt på stuerne og aktiviteterne. De ser et sprogligt miljø hvor det pædagogiske personale anvender åbnede og nysgerrige spørgsmål. Der er en gennemgående og genkendelig struktur, hvor fokus på, at børnene inddrages i dagligdagens rutiner.

Udviklingspunkter:
Leg og læring: Hvordan udvikles det indendørs fysiske læringsmiljø med øget fokus på mængden at ting på stuen og legetøj i børnehøjde?

Børnesyn:
Undersøg på personalemøder, gennem konkrete episoder fra hverdagen, hvordan personalet takler konflikterne imellem børnene?

Se/læs det pædagogiske tilsyn på vores Hjemmeside.

 • Vandskader:
  Kælderen er blevet ordnet nu og kan blive brugt som læringsrum igen.
  Vandskade på en radiator på delfinstuen, skaden er ved at blive udbedret. Forsikringen dækkede ikke denne skade da det var synligt rør.
 • Bestyrelseskursus:
  12/3- 24 invitation til nye medlemmer.
 • Forældremøde i maj:
  Helle Forslag til indhold på forældremødet. Bestyrelsen var positiv for forslag.
 • Cykelservice:
  Bos vores service på cykler er opkøbt af Babysam og vores aftale kører derfor vider.
 1. Økonomiopfølgning pr. 31. oktober 2023:
  Regnskabet er gennemgået.
 2. Opfølgning af forældremøde oktober med madordning:
  Bestyrelsen besluttede, at sende en mail mere ud hvis nogen ønsker at være med i et udvalg omkring madordning. Hvor der vil blive arbejdet videre i forhold til de konkrete tal/ økonomi, som blev fremlagt til bestyrelsesmødet i oktober 2023. Sandra er tovholder
 3. Budget 2024, se vedhæftet:
  Bestyrelsen besluttede fortsat, at følge Guldborgsund Kommunes takser for 2024.

Rengøringsfirma (se punkt 9), vil der blive en merudgift på 57.000 kr. som ikke er indregnet i det forelagte budget, budgettet tilrettes og der er økonomi til den øget udgift. Det er blev besluttet, at bevillige en pulje på kr. 150.000 for 2024, til kompetenceudvikling af personalet. Helle sætter rammerne for hvordan midler bruges over året.Renovationens udgiften øges med kr. 1.000 til papcontainer.

Budgettet blev godkendt at bestyrelsen.

 1. Ændring og tilrettelse af vedtægter, se vedhæftet:
  Udskudt til næste møde
 2. Rengøring:
  Erhvervs rengøring har ikke levet op til kontrakten og rengøringen er yderst utilfreds hvorfor samarbejdet stopper den 31. december 2023. Der har været indhentet 2 nye tilbud og det er besluttet, at vi starter samarbejde med rengøringsfirmaet ConTrust fra 1.januar 2024.
 3. Møder i 2024 til årshjulet

Bestyrelsesmøder afholdes om tirsdagen i 2024.

 1. 5 årsplan:
  Udskudt til næste møde